Диагностично-консултативен център

"Свети Георги Победоносец" ЕООД

Бургас

Доброто човешко отношение и професионализма помагат в трудите моменти   Ангел Стефанов

ISO 9001:2008

»

ISO 9001:2008 се основава на осемте принципа за управление на качеството:

    Принцип 1 – Ориентация към клиента – всяка организация зависи изцяло от своите клиенти. Удовлетвореността на клиентите е жизнено важна за успеха на една компания.
    Принцип 2 – Водеща роля на ръководството – лидерите в организацията обединяват и мотивират хората за осъществяване на на нейната политика и цели.
    Принцин 3 – Ангажираност на персонала – висшето ръководство създава необходимите предпоставки, така че всеки в организацията да се стреми към постигане на поставените цели.
    Принцип 4 – Процесен подход – всички дейности и ресурси в организацията трябва да се разглеждат като процеси, идентифицирани и взаимно свързани, като ясно се определи как всеки един процес влияе на следващия.
    Принцип 5 – Системен подход към управлението – организацията функционира ефикасно и ефективно, само когато за нейното управление успешно се прилага системен подход към различните дейности.
    Принцип 6 – Непрекъснато подобряване – за да бъде успешна, организацията трябва да полага непрекъснато усилия, с цел да става все по-добра в това, което прави.
    Принцип 7 – Вземане на решения въз основа на факти – правилните управленски решения се вземат в резултат на логически анализ на доказана фактологическа информация; предположения и допускания са недопустими.
    Принцип 8 – Взаимно изгодни отношения с доставчиците – доставчикът трябва да осъзнае, че организацията е негов клиент, чиито изисквания той трябва да удовлетворява, така че съвместната работа да бъде полезна и за двете страни.

ISO 9001:2008 осигурява постоянен стремеж към развитие и непрекъснато подобряване.

Ползите от ISO 9001:2008:

    Осигуряване и поддържане на постоянно качество на продукта / услугата и съответствие с нормативните, продуктови и пазарни / на клиента / изисквания.
    Осигуряване на удавлетвореност и добавяне на стойност за клиента.
    Международно признание за модела на управление и повишаване на доверието от страна на наши и чуждестранни бизнес партньори.
    Предимство при кандидатстване по оперативни програми за финансиране; кандидатстване за държавни поръчки, търгове и др.


ISO 9001:2008
ISO 9001:2008