Диагностично-консултативен център

"Свети Георги Победоносец" ЕООД

Бургас

Доброто човешко отношение и професионализма помагат в трудите моменти   Ангел Стефанов

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - ехограф

»
»

Документация за обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на стационарна цифрова ехографска система за съвременна кардиоваскуларна диагностика“. /добавено на 27.03.2019 г. в 13:45 ч./

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти /добавено на 11.04.2019 г. в 13:20 ч./

Протокол от работата на Комисията за класиране на участниците /добавено на 17.04.2019 г. в 11:51 ч./
Протокол класиране
Информация за удължаване срока за събиране на оферти
Обявление АОП
Документация
Обява
Приложени № 2 - методика за оценка
Приложение № 1 - Техническа спецификация